Regulamin

1 Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin (zwany dalej: "Regulaminem") określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży w sklepie internetowym "SprytneBiurko.pl" oraz prawa i obowiązki stron tych umów.

1.2 Sklep internetowy "SprytneBiurko.pl", o którym mowa w pkt. 1.1., dostępny jest pod adresem internetowym www.sprytnebiurko.pl.

1.3 Sklep internetowy prowadzony jest przez Zbigniewa Szcześniewskiego (zwanego dalej "Sprzedającym") wykonującym działalność gospodarczą pod firmą SpaceSoft Zbigniew Szcześniewski z siedzibą w Żółwinie (adres: ul. Wodna 6, 05-807 Żółwin) identifikującą się numerami: NIP: 548-222-75-25, Regon: 145885240. Działalność gospodarcza zarejestrowana została w Urzędzie Gminy Brwinów, numer wniosku: 001671668/2015. Klienci mogą się skontaktować ze Sprzedającym pod następującym adresem e-mail: shop@sprytnebiurko.pl oraz numerem telefonu: +48 22 389 58 10.

1.4 Przedmiotem działalności SpaceSoft Zbigniew Szcześniewski jest sprzedaż detaliczna i hurtowa uchwytów, podstawek, stojaków pod laptopy, tablety, smartfony, monitory komputerowe, a także innych produktów wspierających zdrową postawę i pracę na komputerze (zwanych dalej łącznie „Produktami”).

1.5 Serwis internetowy SprytneBiurko.pl umożliwia

1.5.1 Pozyskanie informacji o Produktach dostępnych w sklepie internetowym SprytneBiurko.pl

1.5.2 Składanie ofert zakupu przez korzystające z niej osoby, które dokonały rejestracji w serwisie internetowym SprytneBiurko.pl (zwane dalej: „Kupującymi”). Dostępne za pośrednictwem strony internetowej, wskazanej w pkt. 1.2, informacje w tym opisy Produktów i oznaczenie ich cen, nie stanowią ofert w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz są jedynie zaproszeniami do złożenia przez Kupującego oferty zakupu (zwanej dalej: „Zamówieniem”

1.6 Dokonanie przez osobą korzystającą ze sklepu internetowego SprytneBiurko.pl rejestracji, o której mowa w pkt. 1.5.2., jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

1.7 Do korzystania ze sklepu internetowego SprytneBiurko.pl, w tym pozyskiwanie informacji o Produktach oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:

1.7.1 Komputer, laptop, lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

1.7.2 Aktywne konto poczty elektronicznej

1.7.3 Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

1.7.4 Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 38.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 32.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 47.0 i wyższej, Safari w wersji 9.0 i wyższej;

1.7.5 Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript

1.8 Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu sklepu internetowego SprytneBiurko.pl, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością sklepu internetowego SprytneBiurko.pl z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać ze sklepu SprytneBiurko.pl

1.9 W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia, wynikłe z podania przez Kupującego błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu zamieszkania lub siedziby, adresu dostawy, bądź błędnego lub niedokładnego adresu e-mail.

1.10 W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej ze sklepu internetowego SprytneBiurko.pl, w tym filtry antyspamowe.

1.11 Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego SprytneBiurko.pl w sposób zgodny z prawe i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw autorskich sklepu SprytneBiurko.pl oraz osób trzecich. Kupujący zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego SprytneBiurko.pl, w tym w szczególności do jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego SprytneBiurko.pl. Kupującego obowiązuje także zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym.

2 Zamówienia

2.1 Zakupów w sklepie internetowym SprytneBiurko.pl mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym SprytneBiurko.pl w imieniu osoby prawnej bądź jednostki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, a także w imieniu dowolnej osoby trzeciej (takiej jak np. pracodawca) poprzez dokonanie zakupu oświadcza, że ma należyte umocowania do reprezentowania tej osoby lub jednostki.

2.2 Umowa może zostać zawarta jedynie w języku polskim.

2.3 Zamówienia w sklepie internetowym można składać za pomocą formularza dostępnego na stronie www.sprytnebiurko.pl

2.4 Procedura składania Zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.3., każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez Kupującego przycisku „Potwierdzam zakup”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Kupującego, iż formularz zamówienia wypełniony został prawidłowo. Generuje to automatyczną odpowiedź systemu, który na adres wskazany w formularzu wysyła wiadomość e-mail o zarejestrowaniu złożenia Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania oferty zakupu nie jest równoznaczne z akceptacją oferty. Z chwilą niezwłocznego potwierdzenia przez Sprzedającego otrzymania Zamówienia, o którym mowa w dwóch poprzednich zdaniach, oferta ta wiąże Kupującego.

2.5 Jeżeli realizacja zakupu jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedającego o akceptacji oferty.

2.6 Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.

2.7 Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia, co do sposobów dostawy lub form płatności. Wszelkie ograniczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą każdorazowo wskazane na stronie, na której znajduje się przycisk „Potwierdzam zakup”, o którym mowa w pkt. 2.4.

2.8 W wyjątkowych przypadkach (np. w razie braku Produktu w magazynie lub w razie braku możliwości zakupu Produktu przez Sprzedającego od dostawców w terminie wskazanym, jako orientacyjny termin dostępności Produktu) realizacja transakcji wskazanej w Zamówieniu może nie być możliwa. W takiej sytuacji Sprzedający poinformuje Kupującego pocztą elektroniczną o zaistniałym stanie rzeczy, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

2.9 W sytuacji opisanej w pkt. 2.8. Sprzedający zaproponuje Kupującemu

2.9.1 unieważnienie Zamówienia (w rozumieniu pkt. 2.11.) w całości;

2.9.2 unieważnienie Zamówienia (w rozumieniu pkt. 2.11.) w części, w odniesieniu, do której zachodzi sytuacja opisana w pkt. 2.8

2.10 W przypadku, gdy Kupujący nie dokona wyboru żadnego z rozwiązań opisanych w pkt. 2.9, Sprzedający unieważni Zamówienie (w rozumieniu pkt. 2.11.) w części, w odniesieniu, do której zachodzi sytuacja opisana w pkt. 2.9. oraz zrealizuje umowę sprzedaży w pozostałej części.

2.11 Przez unieważnienie Zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.9.1 oraz 2.9.2, należy rozumieć przysługujące Sprzedającemu umowne prawo odstąpienia, które niniejszym zostaje zastrzeżone. Prawo to może zostać wykonane w razie wystąpienia sytuacji opisanej w pkt. 2.8., z uwzględnieniem zasad określonych w pkt. 2.9. i 2.12. Prawo to może zostać wykonane przez Sprzedającego w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży.

2.12. Dane osobowe są przekazywane celem zbierania opinii o zakupach firmie eKomi Ltd. Markgrafenstr. 11, 10969 Berlin. Zgoda ta może zostać cofnięta w każdym czasie przez wysłanie email na adres: shop@sprytnebiurko.pl. Firma eKomi prześle na adres email Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety oceniającej zakup. Zbieranie opinii o zakupie jest integralną częścią procesu obsługi klienta w naszej firmie. 

3 Ceny i płatności

3.1 Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Podane ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy, które są zależne od wybranego sposobu realizacji zamówieniami, wartości zamówienia, przewoźnika oraz wagi Produktów. Całkowita cena wraz ze wszystkimi kosztami, w szczególności kosztami dostawy, jest podana po wypełnieniu przez Kupującego formularza dostępnego na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2. Regulaminu, bezpośrednio przed kliknięciem przez Kupującego przycisku „Potwierdzam zakup”.

3.2 Do wyboru Kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty:

3.2.1 Gotówką – przy dostawie kurierskiej (przesyłka za pobraniem).

3.2.2 Przelewem zwykłym – uiszczany na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze 73 1140 2004 0000 3402 7650 5598 prowadzony przez mBank S.A.

3.2.3 Płatnością online za pośrednictwem usługi Płatności Shoper. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą przy ul. Haffnera 6, 81-717 Sopot. 

3.2.3.1 W ramach usługi Płatności Shoper obsługiwane są następujące banki:

3.2.3.1.1mTransfer - mBank

3.2.3.1.2Inteligo - PKO BP

3.2.3.1.3Bank Pekao

3.2.3.1.4Bank PKO - IKO

3.2.3.1.5Bank PKO- IPKO

3.2.3.1.6Bank Pekao- PeoPay

3.2.3.1.7VOLKSWAGEN BANK - POLSKA

3.2.3.1.8Bank Zachodni WBK

3.2.3.1.9BNP PARIBAS

3.2.3.1.10 Pocztowy24

3.2.3.1.11 Deutsche Bank

3.2.3.1.12 SGB Bank SA

3.2.3.1.13 GET IN BANK

3.2.3.1.14 Credit Agricole

3.2.3.1.15 ING

3.2.3.1.16 Bank BGŻ

3.2.3.1.17 Raiffeisen Bank Polska

3.2.3.1.18 Eurobank

3.2.3.1.19 Millennium BANK

3.2.3.1.20 BOŚ Bank

3.2.3.1.21 Citi Bank Handlowy

3.2.3.1.22 Alior Bank

3.2.3.1.23 PBS Bank

3.2.3.1.24 NET - Bank Express

3.2.3.1.25 Toyota Bank

3.2.3.1.26 PLUS Bank

3.2.3.1.27 T-Mobile - Usługi bankowe

3.2.3.2 W ramach usługi Płatności Shoper możliwe jest także dokonywanie płatności następującymi kartami:

3.2.3.2.1Visa

3.2.3.2.2Visa Electron

3.2.3.2.3MasterCard

3.2.3.2.4MasterCard Electronic

3.2.3.2.5Maestro

3.2.3.3 Sprzedający zastrzega czasową niedostępność pewnych środków płatności wymienionych w punkcie 3.2.3

4 Dostawa

4.1 Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są w jeden z następujących sposobów:

4.1.1 Za pośrednictwem kuriera firmy DHL w ramach usługi DHL standard,

4.1.2 Za pośrednictwem Poczty Polskiej, jako przesyłkę poleconą listowną – w przypadku przesyłek o wadze do 1 kg i płatności online lub przelewem,

4.1.3 Za pośrednictwem kuriera Poczty Polskiej w ramach usługi Pocztex Ekspress 24,

4.1.4 Za pośrednictwem kuriera firmy TNT w ramach usługi TNT Global Express,

4.2 Kupujący dokonuje wyboru jednego ze sposobów dostawy określonych w pkt. 4.1.1 – 4.1.4 poprzez wybór odpowiedniej pozycji w formularzu, o którym mowa w pkt. 2.3.

4.3 Osobisty odbiór, o którym mowa w pkt. 4.1.3., możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu przez Kupującego ze Sprzedającym terminu odbioru. W razie braku takiego uzgodnienia Sprzedający nie gwarantuje możliwości osobistego odbioru Produktu.

4.4 W przypadku dostępności Produktu w magazynie (oznaczone informacją dostępność 24h) całkowity czas realizacji zamówienia (wraz z dostawą) wynosi od 2 do 5 dni roboczych. W przypadku Produktu z dłuższym czasem dostępności niż 24h, do podanego czasu dostępności należy doliczyć 1-4 dni roboczych na dostawę.

5 prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

5.1 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

5.2 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas wysyłając:

  • email na adres: shop@sprytnebiurko.pl
  • lub list na adres korespondencyjny – ul. Wodna 6, 05-807 Żółwin

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

5.3 Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.4 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.5 Skutki odstąpienia od umowy

5.5.1 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

5.5.2 Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5.5.3 W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

5.5.4 Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześnie

5.5.5 Państwo z kolei mają obowiązek odesłać lub przekazać produkt nam niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.

5.5.6 Na Państwa życzenie zorganizujemy na nasz koszt odesłanie produktu w ten sam sposób, w który produkt został Państwu dostarczony. W uzgodnionym z Państwem terminie zamówimy usługę kurierską, prześlemy Państwu emailem list przewozowy, który będą musieli Państwo wydrukować i nakleić na paczkę. Przesyłkę odbierze od Państwa kurier lub będą mogli Państwo nadać samodzielnie w Paczkomacie.

5.6 Formularz odstąpienia od umowy:

- Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy* umowy dostawy następujących rzeczy* umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy*/o świadczenie następującej usługi*

– Data zawarcia umowy*/odbioru*

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Wybrana forma zwrotu płatności (ten sam co płatność, lub Konto bankowe do zwrotu płatności)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

*niepotrzebne skreślić

6 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

6.1 Sklep internetowy SprytneBiurko.pl przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Kupujących. Respektując obowiązujące przepisy w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Sklep internetowy SprytneBiurko.pl starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sklep internetowy SprytneBiurko.pl sprawuje permanentną kontrolę na procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia sklepu internetowego SprytneBiurko.pl. W ramach wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym sklep internetowy SprytneBiurko.pl informuje o następujących, opisanych poniżej w pkt 6.2-6.15 zasadach dotyczących ochrony danych Kupujących.

6.2 Administratorem danych osobowych zbieranych przez sklep internetowy SprytneBiurko.pl jest Zbigniew Szcześniewski, zamieszkały w Żółwinie (adres: ul. Wodna 6, 05-807 Żółwin), wykonujący działalność gospodarczą pod firmą SpaceSoft Zbigniew Szcześniewski z siedzibą w Żółwinie (adres: ul. Wodna 6, 05-807 Żółwin), identyfikujący się numerami NIP: 548-222-75-25, Regon: 145885240, będący właścicielem serwisu SprytneBiurko.pl.

6.3 Dane osobowe Kupujących są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

6.4 Dane osobowe Kupujących są przetwarzane na podstawie zgody samych Kupujących oraz ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia umów zawieranych przez Sprzedającego.

6.5 Podanie jakichkolwiek danych osobowych Sprzedającemu jest dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych jest warunkiem zawarcia umowy ze Sprzedającym.

6.6 Dane podawane przez Kupujących w trakcie rejestracji i przy składaniu zamówień będą wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Kupującymi w celu wykonania umowy oraz do innych czynności związanych z wykonaniem umowy przez Sprzedającego, a także do innych prawnie uzasadnionych celów w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

6.7 Dane Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

6.8 Sprzedający nie przechowuje żadnych wrażliwych danych osobowych Kupujących.

6.9 Dane Kupujących będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a następnie zostaną usunięte.

6.10 Kupujący ma prawo do:

6.10.1 Poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych;

6.10.2 Żądania usunięcia swoich danych osobowych;

6.10.3 Zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych.

W powyższych celach Kupujący mogą wysłać email na adres shop@sprytnebiurko.pl, bądź przesłać stosowne żądanie listem poleconym na adres wskazany w pkt 1.3

6.11 Sprzedający wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją sklepu internetowego SprytneBiurko.pl. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

6.12 Sprzedający stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy plików „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze sklepu internetowego SprytneBiurko.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo uniemożliwia korzystania ze sklepu internetowego SprytneBiurko.pl

6.13 Nasz serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

6.14 Dane osobowe Kupujących dokonujących płatności on-line przez usługę Płatności Shoper za towary nabyte w SprytneBiurko.pl są przekazywane spółce BlueMedia S.A. z siedzibą przy ul. Haffnera 6, 81-717 Sopot, zarejestrowaną pod następującymi numerami: KRS 0000320590, REGON 191781561, NIP 5851351185.

6.15 Dane osobowe Kupujących zamawiających dostawę Produktów są przekazywane celem realizacji dostawy:

6.15.1 W przypadku przesyłki pocztowej Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, zarejestrowaną pod następującymi numerami: KRS 0000334972, REGON 010684960, NIP 5250007313.

6.15.2 W przypadku przesyłki kurierskiej poprzez firmę R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rostafińskich 4, 02-594 Warszawa, zarejestrowaną pod następującymi numerami: KRS 0000335110, REGON 14196798, NIP: 7010194877 firmie kurierskiej DHL Express Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Osmańskiej 2, 02-823 Warszawa, zarejestrowaną pod następującymi numerami: KRS 0000047237, REGON 012005407, NIP 5270022391.

6.16. Dane osobowe są przekazywane celem zbierania opinii o zakupach firmie eKomi Ltd. Markgrafenstr. 11, 10969 Berlin. Zgoda ta może zostać cofnięta w każdym czasie przez wysłanie email na adres: shop@sprytnebiurko.pl.  Zbieranie opinii o zakupie jest integralną częścią procesu obsługi klienta w naszej firmie. 

6.17. O ile wyrazili Państwo na to zgodę (przez zapis do newslettera), podany przez Państwa adres email będzie mógł zostać wykorzystywany w celach marketingowych produktów dostępnych w sklepie SprytneBiurko.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, poprzez wysłanie wiadomości email na adres: shop@sprytnebiurko.pl 

7 Dodatkowe zastrzeżenia

7.1 Zawartość i struktura serwisu internetowego SprtyneBiurko.pl chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów jak również ich fragmentów oraz zdjęć w celach innych niż niekomercyjne bez zgody uprawnionego jest zabronione.

7.2 Opisy Produktów widniejące w sklepie internetowym SprytneBiurko.pl służą wyłącznie celom informacyjnym i identyfikacyjnym. Opisy te zamieszczone są w postaci skróconej. Przed użyciem Produktów należy zapoznać się z ulotką/instrukcją oraz ewentualnymi informacjami widniejącymi na opakowaniu.

8 Reklamacje

8.1 Sprzedający, jako sprzedawca odpowiada wobec konsumentów na zasadach dotyczących rękojmi za wady uregulowanej w Kodeksie cywilnym (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.)

8.2 W przypadku umów sprzedaży, w których kupującym nie jest konsument, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłącza się stosowanie przepisów art. 556-576 Kodeksu cywilnego.

8.3 Pod pojęciem „konsumenta” używanym w pkt. 8.1 i 8.2 należy rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8.4 Reklamacje (w tym również reklamacje dotyczące działania sklepu internetowego SprtyneBiurko.pl) mogą być zgłaszane:

8.4.1 Pisemnie, na adres wskazany w pkt. 1.3

8.4.2 E-mailem, na adres shop@sprytnebiurko.pl.

Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

9 Postanowienia końcowe

9.1 Sprzedający może zmienić Regulamin bez zgody Kupujących, bez podania przyczyn i w każdym czasie, z zastrzeżeniem pkt. 9.2. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Kupujących przed wejściem zmian w życie.

9.2 O treści zmian Regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedającego na stronie internetowej SprytneBiurko.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na tej stronie przez okres co najmniej 10 kolejnych dni kalendarzowych, a nadto Kupujący zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedającego o planowanej zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przy czym odmowa taka jest równoznaczna z rezygnacją Kupującego z korzystania ze sklepu internetowego SprytneBiurko.pl i upoważnieniem Sprzedającego do usunięcia konta Kupującego z serwisu. Brak takiej odmowy jest równoznaczny z akceptacją proponowanych przez Sprzedającego zmian Regulaminu.

9.3 Wszystkie osoby korzystające ze sklepu internetowego SprytneBiurko.pl mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej SprytneBiurko.pl, skopiować treść do pliku oraz wydrukować go.

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl